Missie & Visie

DOEL DDHC

(waarvoor zijn wij er?)

Een leven lang leren, binden en boeien door spelplezier en sportievehockeyprestaties voor iedereen.

MISSIE DDHC

(waar staan we voor?)

Bij hockeyclub DDHC zijn we gastvrij en kan iedereen op zijn of haarniveau met plezier hockeyen. Wij stellen het hockeyspel, deontwikkeling, zowel sportief, sociaal als maatschappelijk, debeleving en het plezier centraal.

We combineren gezelligheid, plezier en sportiviteit met hethockeyspel. DDHC is een club waar iedereen zich welkom, gewaardeerden gerespecteerd voelt. We hebben vertrouwen in elkaar en in elkaarsverantwoordelijkheden en dragen zorg voor een fysiek en sociaalveilig sportklimaat. We zijn als lid, ouder/verzorger, supporter,sponsor en vrijwilliger verbonden en betrokken bij DDHC.

DDHC is een club voor en door leden.

VISIE DDHC

(waar gaan we voor?)
 • Wij zijn één vereniging en bieden kwalitatief aantrekkelijkhockey op alle niveaus. We bieden iedereen de bijpassendefaciliteiten waarbij zowel ruimte is voor prestaties alsaandacht voor plezier in het spel;
 • Wij zijn een vereniging en creëren/vragen betrokkenheid enparticipatie van onze leden, iedereen is in principe eenvrijwilliger;
 • We vragen openheid, duidelijkheid, gezelligheid en gelijkheid;
 • Wij creëren een veilige en sportieve omgeving waarin hethockeyspel, de opleiding alsmede de ontwikkeling en hetspelplezier centraal staan;
 • Wij zijn maatschappelijk relevant voor de samenleving doorverbinding te maken met andere (sport)verenigingen, hetbedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten en inwoners;

STRATEGIE DDHC

(Wat zijn onze speerpunten?)
 • Creëren van een hockey technisch kader voor training envorming met als doel het stimuleren van de sportieve enpersoonlijke ontwikkeling van onze leden;
 • Volwaardige bezetting van de commissies zodat we de takenkunnen verdelen en onze visie behaald kan worden;
 • Behoud en uitbouw jongenslijn;
 • Gezonde financiële huishouding waarin uitgaven en inkomsten inbalans zijn Enthousiast werken aan nieuwe inkomsten;
 • Sociaal veilig sportklimaat waarin iedereen zich gerespecteerdvoelt;
 • Actief beleid voor een gezonde sportomgeving;
 • Actief sponsorbeleid en sponsoren actief betrekken bijverenigingsactiviteiten;
 • Verbinding door een actief evenementenbeleid;

(Meer)Jarenplan/strategische acties

(Hoe halen we onze speerpunten en wat gaan we doen?)
 • We willen dit jaar dat iedereen weet wat onze visie en onsbeleid is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag endat iedereen deze visie onderschrijft;
 • Voor de ALV van 2021 willen we dat alle leden de gedrags- enomgangsregels hebben ontvangen en gelezen. En dat vrijwilligersdie geen lid zijn van onze vereniging een verklaringonderwerping tuchtrecht getekend hebben. Leden vallenautomatisch onder het tuchtrecht;
 • We willen dat alle bestuursleden en begeleiders dit jaargeïnformeerd worden over de preventie van grensoverschrijdendgedrag;
 • Meer aandacht voor een gezonde sportomgeving waaronderblessurepreventie;
 • Sfeer, gezelligheid en verbinding creëren door organiseren vanleuke evenementen voor alle leden;
 • Ledenwerving door evenementen te organiseren speciaal voornieuwe leden;
 • Doelstelling op sportief beleid zowel op korte als langetermijn;
 • Het periodiek opleiden en bijscholen van alle scheidsrechtersvanaf 14 jaar en ouder;
 • Verkennen potentie en opbouw G- hockey;
 • Sponsorbeleid, begroting doelen etc. Behoud en uitbouwsponsoren met plan van aanpak;
 • Barbeleid, doelen, begroting etc. (punten uit hun jaarplanmoeten opgenomen worden in het plan van het bestuur)
 • Evenementen (punten uit hun jaarplan moeten opgenomen wordenin het plan van het bestuur) jaarplanning met de (verwachte)evenementen, incl begroting